Podmienky použitia


Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky webové stránky Hitgo.sk a všetky súvisiace rss kanály. Prístupom na túto webovú stránku, súhlasíte s týmito podmienkami používania, všetkými platnými zákonmi a predpismi, a súhlasí s tým, že ste zodpovedný za dodržiavanie platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, je užívanie alebo prístup k tejto stránke zakázaný. Materiály na týchto stránkach sú chránené príslušnými autorskými právami a ochrannými známkami.

1. Licencie na používanie


Je povolené dočasne stiahnuť jednu kópiu materiálov (textového a grafického obsahu) na Hitgo.sk webových stránkach pre osobné a nekomerčné použitie iba pre prezeranie. Tým je myslené udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva. Na základe tejto licencie nesmiete:

1. upravovať, kopírovať alebo použiť obrázky alebo materiály;
2. použiť obrázky / materiály pre akékoľvek komerčné účely, alebo pre akékoľvek verejné prezentovanie (komerčné či nekomerčné);
3. pokúšať sa dekompilovať alebo spätnú analýzu akéhokoľvek softvéru obsiahnutého na webových stránkach Hitgo.sk
4. odstraňovať autorské práva alebo iné vyznačenie vlastníctva z obrázkov / materiálov;
5. alebo prenášať obrázky / materiály na inú osobu alebo "zrkadliť" obrázky / materiály na akomkoľvek iný server.

Táto licencia končí automaticky, ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, a môže byť zo strany Hitgo.sk vypovedaná kedykoľvek. Po ukončení vášho prezeranie týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie musíte zničiť všetky stiahnuté materiály vo svojom držaní či už v elektronickej alebo tlačenej podobe.

2. Vkladanie obsahu a podmienky používania materiálov


Vložením obrázkov a obsahu (textových popiskov) umožňujete internetovým stránkam Hitgo.sk ich využitie, a súhlasíte s nasledujúcim:

1. užívateľ, ktoré vložil obsah prehlasuje, že vlastní autorské práva alebo dostal povolenie / licenciu na ich použitie a vkladanie;
2. udeľujú Hitgo.sk neexkluzívnu práva na používanie akéhokoľvek materiálu ktorý bol vložený cez webové stránky Hitgo.sk;
3. umožňujete Hitgo.sk používať obrázky pre potreby public relations, reklamy v rámci webu pre jeho podporu a ďalšie tlačové účely.

3. Vylúčenie zodpovednosti


Materiály na webových stránkach Hitgo.sk sú poskytované "tak ako sú". Hitgo.sk neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto sa zrieka a popiera všetky ostatné záruky, a to vrátane a bez obmedzenia, odvodených záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, alebo porušenie duševného vlastníctva alebo iné porušenie práv. Ďalej Hitgo.sk nevydáva žiadne vyhlásenia ohľadom správnosti oznámení, ktoré by mohlo byť výsledkom použitia materiálov na svojich webových stránkach alebo inak týkajúcich sa týchto materiálov alebo materiálov iných webových stránok spojených s touto stránkou.

4. Obmedzenie


V žiadnom prípade Hitgo.sk alebo jeho prispievatelia nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody (vrátane, bez obmedzenia, škody za stratu dát alebo zisku, alebo kvôli prerušeniu prevádzky,) vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použiť materiály na webových stránkach Hitgo.sk, a to aj v prípade, že Hitgo.sk alebo zplnomocněnénu zástupcovia Hitgo.sk bola oznámená, ústne alebo písomne, možnosť vzniku takýchto škôd. A to z dôvodu, že niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia predpokladaných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo nepriame škody, tieto obmedzenia sa nemusia vzťahovať na Vás.

5. Revízia a tlačové chyby


Materiály publikované na webových stránkach Hitgo.sk mohlo obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Hitgo.sk nezaručuje, že niektorý z materiálov na webových stránkach nie je 100% správny, úplný alebo aktuálny. Hitgo.sk môže vykonávať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojich internetových stránkach kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Hitgo.sk nenesie žiadny záväzok aktualizovať materiály.

6. Externé odkazy


Hitgo.sk nekontroluje všetky stránky odkazujúce na jeho internetovej stránky, a nie je zodpovedný za obsah akékoľvek takto odkazujúce stránky. Tým, že poskytuje odkazy na iné stránky, Hitgo.sk nepotvrdzuje správnosť, neosvedčuje alebo sa nezaručuje za informácie ktoré sú dostupné na týchto externých stránkach. Použitie takýchto odkazovaných stránok je na vlastné riziko a zodpovednosť užívateľa / návštevníka.

7. Zmeny Podmienok použitia


Hitgo.sk môže revidovať tieto podmienky používania pre svoje webové stránky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Použitím tejto webovej stránky súhlasíte a ste viazaný aktuálnej verzie týchto Podmienok použitia.

8. Rozhodné právo


Akýkoľvek nárok týkajúci sa webových stránok Hitgo.sk sa riadi zákonmi Slovenskej republiky bez ohľadu na jeho konflikty s ustanovením práva.

Všeobecné obchodné podmienky sú aplikovateľné na tieto webové stránky.

9. Ochrana osobných údajov


Registračné údaje a niektoré ďalšie informácie o návštevníkoch podliehajú ochrane osobných údajov. Pre viac informácií viz. Zásady ochrany osobných údajov Hitgo.sk.